Get Adobe Flash player
 • 01.png
 • 02.PNG
 • 03.PNG
 • 05.PNG
 • 06.PNG
 • 07.PNG
 • 08.PNG
 • 09.PNG
 • 10.PNG
 • 11.PNG
 • 12.PNG
 • 13.PNG
 • 14.PNG
 • 15.PNG
 • 16.PNG
 • 17.PNG

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

        ๑.๑  ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน                 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ๑.๒  รศ.ระจิต  ตรีพุทธรัตน์               อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ๑.๓  นายแพทย์วินัย  ตันติยาสวัสดิกุล   นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ๑.๔  นายปัญญา  ปะเสระกัง              อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ๑.๕  นายสมนึก  ปิ่นทอง                  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ๑.๖  นายเรืองเดช   สุพรรณฝ่าย         สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

        ๑.๗  ดร.รัตนาภรณ์    สมบูรณ์           อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น

        ๑.๘  พล.ต.ต.ศักดา   เตชะเกรียงไกร      รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  ๔

        ๑.๙  นายศิริ  แก่นศักดิ์ศิริ                 ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น

        ๑.๑๐  นายพยัต ชาญประเสริฐ            ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

        ๑.๑๑  นายลิขิต  เพชรผล                 ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

        ๑๑๒  นายเอกราช  ช่างเหลา             ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

        ๑.๑๓  นายรังสรรค์   เถื่อนนาดี          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

        ๑.๑๔  นายสายัณห์   ผาน้อย             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

        ๑.๑๕  ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑

        ๑.๑๖  ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

        ๑.๑๗  ดร.กิตติพศ  พลพิลา               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

        ๑.๑๘  ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

                 ๑.๑๙  ดร.ชนาธิป  สำเริง                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑๑ 

                 ๑.๒๐  ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย                อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ๑.๒๑  ผศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        ๑.๒๒  รศ.ดร.สันติ   วิจักขณาลัญฉ์       อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ๑.๒๓  นายบุญชัย   พรมนะกิจ           ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชัยราชสีมา จำกัด         

        ๑.๒๔  ผศ.ลิขิต อมาตยคง                 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ๑.๒๕  ดร.วิรัช  เจริญเชื้อ                 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

        ๑.๒๖  นายบัวเรียน  อโรคยานันท์        ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน

        ๑.๒๗  นายอภิชาติ  นาเลาห์              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

        ๑.๒๘  นางรัตนาภรณ์  วัฒนศัพท์         นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น

        ๑.๒๙  นางอรทัย  ชิยารัตช์               ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจํากัด รัชต (ขอนแก่น)

        ๑.๓๐  นายวีระพงษ์  ไชยรา               นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น

        ๑.๓๑  นางกรรณิกา  ศรีสัตย์รสนา       ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

        ๑.๓๒  ดร.ทวีศิลป์  สารแสน              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

        ๑.๓๓  นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์            ผู้จัดการโรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล 

        ๑.๓๔  นางพวงทอง พูลเรือง               ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ๑.๓๕  นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ             ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

        ๑.๓๖  นายสมิง  ยิ้มศิริ                    ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

        ๑.๓๗  นายอิสระ  เสียงเพราะดี           ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

        ๑.๓๘  ดร.ยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์                 นายกเทศมนตรีเมืองศิลา

        ๑.๓๙  นายวิรัตน์  เย็นสบาย                   นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส

        ๑.๔๐  ดร.ชัยรัตน์  หลายวัชระกุล             ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

        ๑.๔๑  นายธำรง  ชื่นนิรันดร์                   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

        ๑.๔๒  ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่

        ๑.๔๓  นายประเสริฐ เขมะประสิทธิ์            ผู้จัดการปั๊มน้ำมันป.ต.ท. ถนนมิตรภาพ  บ้านสำราญ

        ๑.๔๔  นายสุเทพ  พงษ์ใหม่                    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

        ๑.๔๕  นายวิสิทธิ์ ใจเถิง                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต  ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

        ๑.๔๖  นายพิทักษ์  วัยวุฒิ                      ผู้จัดการทั่วไปบริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรมจำกัด

        ๑.๔๗  นายโสภณ มาตราสงคราม              ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

        ๑.๔๘  ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

        ๑.๔๙  นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล            ผู้บริหารชัชวาลย์การพิมพ์

        ๑.๕๐  นายสารทูล นิรมัยถาวร                 ผู้จัดการบริษัทเมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์

        ๑.๕๑  นายวทัญญู  ภูชาดา                    ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา 

        ๑.๕๒  นายมาโนช  ฝั้นฉิม                      อ.ค.ก.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๕

นายกสมาคม

 ompron1

นายอำพร  พินะสา

นายกสมาคมศิษย์เก่า

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถิติการเยี่ยมชม

123230
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
34
103
33181
396
737
123230

Your IP: 54.198.195.11
Server Time: 2018-08-15 03:34:05
loader