Get Adobe Flash player
 • 01.png
 • 02.PNG
 • 03.PNG
 • 05.PNG
 • 06.PNG
 • 07.PNG
 • 08.PNG
 • 09.PNG
 • 10.PNG
 • 11.PNG
 • 12.PNG
 • 13.PNG
 • 14.PNG
 • 15.PNG
 • 16.PNG
 • 17.PNG

๓. คณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ๓.๑  นายสัญญา             พันธไชย                 ประธานกรรมการ

          ๓.๒  นายอำนาจ            พันธุ์ดิษฐ์                 รองประธานกรรมการ

          ๓.๓  นายสมเพชร         ป้อมสุวรรณ                กรรมการ

          ๓.๔  นายองอาจ           ประจันตเสน               กรรมการ

          ๓.๕  นางธนภรณ์          เหล่าคนค้า                 กรรมการ

          ๓.๖  นายอนุสรณ์         ปินใจยศ                    กรรมการ

          ๓.๗  นางอุไรวรรณ        ภวสุริยกุล                  กรรมการ

          ๓.๘  นางไอลดา           ประจันตเสน               กรรมการ

          ๓.๙  นางสาวกฤษณา     วรรณทิพย์                 กรรมการ

          ๓.๑๐  นางสาวสุภัสตรา   ฝ่ายสงค์                    กรรมการ

          ๓.๑๑  นางต้องตา         ไชยเสือ                     กรรมการ

          ๓.๑๒  นายนำพล         พงษ์พัสนันท์               กรรมการ

          ๓.๑๓  นางสาวพัชรวีร์    นามพิกุล                   กรรมการ

          ๓.๑๔  นางพาสุข          เลิศพรประสพโชค         กรรมการ

          ๓.๑๕  นายกิตตินิพนธ์    สิรินทรภูมิ                กรรมการ

          ๓.๑๖  นางกนกพิชญ์      อนุพันธ์                   กรรมการ

          ๓.๑๗  นางสาวชโลธร     โชติกีรติเวช                กรรมการ        

          ๓.๑๘  นายลิขิตพันธุ์      อมรสิรินันท์                กรรมการ

          ๓.๑๘  นายมาลัย          กองธรรม                   กรรมการ

          ๓.๑๙  นางกรุณารักษ์     แก้วจุลศรี                  กรรมการ                 

          ๓.๒๐  นางสาวนภัสรพี    แสนโคตร                 กรรมการ

          ๓.๒๑  นายอดิเรก         สารีพิมพ์                   กรรมการ

          ๓.๒๒  นางสาววิไล       ทองแท่งไทย             กรรมการ

          ๓.๒๓  นางสุทิศา           อารามพงศ์                 กรรมการ

          ๓.๒๔  นางอัธยา           เอมแย้ม                    กรรมการ

          ๓.๒๕  นางนงค์รัก            ไทธานี                   กรรมการ

          ๓.๒๖  นางสังวาลย์           อติรัตนวงษ์             กรรมการ

          ๓.๒๗ นายเวียงชัย           อติรัตนวงษ์              กรรมการ

          ๓.๒๘ นายวัชรพันธุ์          ศรีทานันท์               กรรมการ

          ๓.๒๙ นางสาวมานิดา       อินทรแพทย์             กรรมการ

          ๓.๓๐ นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง               กรรมการ

          ๓.๓๑ นางมะลิวรรณ      วิเชฏฐะพงษ์                กรรมการ

          ๓.๓๒ นายนิกร               สีกวนชา                 กรรมการ

          ๓.๓๓ นายสินธุวา            โสภะสุนทร              กรรมการ

          ๓.๓๔ นางวิไลลักษณ์        ชูสกุล                     กรรมการและเลขานุการ

นายกสมาคม

 ompron1

นายอำพร  พินะสา

นายกสมาคมศิษย์เก่า

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถิติการเยี่ยมชม

123229
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
34
102
33181
395
737
123229

Your IP: 54.198.195.11
Server Time: 2018-08-15 03:33:44
loader