Get Adobe Flash player
 • 01.png
 • 02.PNG
 • 03.PNG
 • 05.PNG
 • 06.PNG
 • 07.PNG
 • 08.PNG
 • 09.PNG
 • 10.PNG
 • 11.PNG
 • 12.PNG
 • 13.PNG
 • 14.PNG
 • 15.PNG
 • 16.PNG
 • 17.PNG

๒.  คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ๒.๑  นายวีระเดช          ซาตา                       ตำแหน่ง   นายกสมาคม

          ๒.๒  นายอัมพร           พินะสา                      ตำแหน่ง   อุปนายกคนที่  ๑

          ๒.๓  นายณรงค์           ไข่คำ                       ตำแหน่ง   อุปนายกคนที่  ๒

          ๒.๔  นางอรุณศรี          กางเพ็ง                     ตำแหน่ง   เหรัญญิก

          ๒.๕  ผศ.พิสูตร           บรรดาศักดิ์ไพศาล         ตำแหน่ง   นายทะเบียน

          ๒.๖  นายองอาจ          ประจันตเสน               ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายทะเบียน

          ๒.๗  นายวาที             พรหมสอน                 ตำแหน่ง  ปฏิคม

          ๒.๘  นางพิกุลรัตน์        บรรดาศักดิ์ไพศาล         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยปฏิคม

          ๒.๙  นางสาวนิตยา       อุดมผล                     ตำแหน่ง  สาราณียากร

          ๒.๑๐  นายเสถียร         เหล่าประเสริฐ             ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

          ๒.๑๑  นางสาวชรินา      แก้วสีขาว                  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

          ๒.๑๒  ผศ.สัมฤทธิ์         สุพรรณฝ่าย                ตำแหน่ง  สวัสดิการและสันทนาการ

          ๒.๑๓  นางนภาพรรณ     เอี่ยมสำอางค์              ตำแหน่ง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

          ๒.๑๔  นายไอรดีน         แสนขวา                   ตำแหน่ง  ฝ่ายจัดหารายได้

          ๒.๑๕  นายเจริญชัย       สุวรรณศรี                  ตำแหน่ง  กรรมการกลาง

          ๒.๑๖  นายวรวุฒิ          โพธิ์ศรี                      ตำแหน่ง  กรรมการกลาง

          ๒.๑๗  นางจุฑาทิพย์      ชาญประเสริฐ              ตำแหน่ง  กรรมการกลาง

          ๒.๑๘  ดร.ศิริพงษ์         เพียศิริ                      ตำแหน่ง  กรรมการกลาง

          ๒.๑๙  นางสาวประเทืองสุข  มณีล้ำ                   ตำแหน่ง  กรรมการกลาง

          ๒.๒๐  นายกฤษณชัย      แก้วสกุลธรรม              ตำแหน่ง  เลขานุการ

          ๒.๒๑  นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง                      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ

นายกสมาคม

 ompron1

นายอำพร  พินะสา

นายกสมาคมศิษย์เก่า

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถิติการเยี่ยมชม

123231
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
34
104
33181
397
737
123231

Your IP: 54.198.195.11
Server Time: 2018-08-15 03:34:14
loader